สพฐ. เร่งผลิตหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ตาม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculum) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1 ข้าราชการบำนาญ บุคลากรสังกัดอื่น นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูผู้สอน และ บุคลากร สพฐ. เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก ขอบข่ายการเรียนรู้ และระบบการวัดและประเมินผล (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency – based Curriculum) ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 โดยจากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พัฒนาองค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะหลัก 5 ประการเรียบร้อยแล้ว ส่วนการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ขอบข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สุขภาวะกายและจิต และ 2) โลกของงานและการประกอบอาชีพ และอีก 3 ขอบข่ายการเรียนรู้ อยู่ระหว่างการพัฒนามโนทัศน์สำคัญ (Key concept) ตามช่วงชั้น ได้แก่ 1) ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) สังคม และความเป็นมนุษย์ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ตาม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculum) ขึ้น เพื่อเร่งให้การพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้ง 5 ขอบข่ายการเรียนรู้ต่อไป