สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ โดยให้ความรู้และข้อคิดในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียน รวมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

 นายศังกร. รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ โดยให้ความรู้และข้อคิดในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียน รวมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16