สพม.35 ประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนฯ พร้อมด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษา , นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษา และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม.35 ให้เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก คือ เด็กชายชัชวัสส์  จันสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในการประเมินในครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมให้ข้อมูลประกอบการประเมิน ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง