รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติ ให้ชุมชน” และ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร พินะสา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายของสังกัด สพป.ภูเก็ต และ สพม.14 ภูเก็ตพังงา ทั้งนี้ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบด้านกายภาพ ด้านภาคีเครือข่าย ด้านผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลจากการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จะมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีบ้านพักครู นักเรียน มีความปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ครูครบชั้น มีงบประมาณในการบริหารโรงเรียนสู่เป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต