สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมทีมบริหาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563   นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องประชุม 1   เพื่อร่วมปรึกษาหารือและมอบแนวนโยบาย/ทิศทางในการทำงาน   โดยมีนโยบายเร่งด่วนในการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดนโยบายและแผนการทำงาน  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของ ผอ./รอง ผอ.สพป./ผอ,กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์ฯ  ช่วยกันวิเคราะห์และเมื่อกำหนดทิศทางนโยบายจนมีแผนปฏิบัติการแล้วจะขับเคลื่อนแผนโดยออกพบปะเพื่อนครู 100 %