การทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติ การทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางลูกเสือและตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕  จำนวน ๑๔๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์