สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนและรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายร่วม ค้าเจริญ ผูุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนและรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”่ ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 262 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์ในเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบ ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

 หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ New DLTV, PLC, งานการเงินและพัสดุ, งานบริหารงานบุคคล,งานข้อมูลสารสนเทศ, งานส่งเสริมการจัดการศึกษา, งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา, ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาก ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”