ขอเชิญชวน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณในการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้
1. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) เรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงเห็นควรให้นำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)
ดังกล่าว ขึ้นรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ www.obec.go.th เป็นเวลา 5 วันทำการ
โดยส่งความคิดเห็น ผ่านทาง e-mail : staff@dlthailand.com

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดร่างTor ได้ที่ไฟล์ลิงค์นี้  TOR DLTV Stand Alone