กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗  จำนวน ๑๓ โรงเรียน รวม ๑๖๐ คน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านหนองค่าย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในทักษะกระบวนการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีวินัย และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อคนเองและสังคมในอนาคต ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการลูกเสือ จากโรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ จำนวน ๑๖๐ คน