สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ พบสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายในหลายเรื่อง เช่น การขอใช้สิทธิ การขอรับสวัสดิการ การส่งเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ การขอเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งการส่งล้างหนี้เงินยืม ซึ่งที่ผ่านมา บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ทำให้เป็นปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการบริหารงบประมาณ จึงได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว