สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนการประชุม ประธานในพิธี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นายวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นายวินัย บุญชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สพป.ชม.เขต 1ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สพป.ชม.เขต 2ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
และได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัย เด็กหญิงณภัทรสิริ รตนวรากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธี ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ี ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจได้ชี้แจ้งข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม
ภาพ/ข่าว สุภาพร ยศบุญเรือง