สพป.ชลบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. “วิถีใหม่ วีถีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 310 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป