สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) พิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานการประชุม พิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน) ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.