สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (Lamphun Model)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดลำพูนนำร่องในการพัฒนา (Lamphun Model) โดยครั้งนี้ได้มีทีมบริหารฯ ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบวก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนบ้านดอนมูล และโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2