การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ เพื่อทบทวนความรู้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางลูกเสือ และสร้างความตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือให้แก่บุคลากรทางลูกเสือ โดยสามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสู่ห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดี ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีบุคลากรทางลูกเสือกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๐ คน