การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๖

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางลูกเสือและสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางลูกเสือและตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ จำนวน ๑๐๑ คน ณ หอประชุมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์