ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายให้กับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด ปลูกฝังเยาวชน นักเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่  9 พฤศจิกายน 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมร้องเพลงชาติและร่วมกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี หลังจากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวมอบนโยบายการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปลูกฝังเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องจากชาติไทยที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กอบกู้ชาติไทยหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งราชวงศ์จักรี ที่ทำให้คนในชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้สถานศึกษาแนะแนวการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่สามารถเรียนจบและมีงานทำ ขณะที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้ร่วมหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด บูรณาการจัดการด้านศึกษาในระดับท้องถิ่น ลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนไทย ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพต่อไป