ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบนโยบายการบริหารในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัด โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมได้เรียนเชิญ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ มอบนโยบายและพบปะผู้เข้าประชุมเน้น“ทำอย่างไรก็ได้ ให้เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข จบแล้วมีงานทำ รักถิ่นฐาน เป็นคนดี สุขภาพแข็งแรง”และแนวคิดสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ นอกจากนี้ได้เชิญ นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ มาให้ความรู้ แนวปฏิบัติและตอบข้อซักถามในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสร้างของทางราชการ รวมถึงการขอใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในการควบคุมดูแลของธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์โดยเฉพาะกรณีโรงเรียนยุบเลิก และบริษัทสยามสไมล์ มอบป้ายและเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น และมอบทุนสนับสนุน โครงการ UTD1 RUN FOR KID MINI MARATHON2020 ทุนการศึกษา เสื้อกีฬา ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ได้รับรางวัล ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1