โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต ๒ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2563  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  นายกัปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวยกย่องชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเอราวัณ ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายมงคล คณะศิริวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์  ศึกษานิเทศก์ นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ นางสุดาชา  กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางบุญจันทร์  ลือกลาง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวชื่นชมว่า”โรงเรียนบ้านเอราวัณเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพหลายรางวัลตามที่ปรากฎต่อคณะกรรมการประเมิน” โรงเรียนบ้านเอราวัณภายใต้การบริหารของ นางสิริสมถวิล  สิทธิสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๔๖ คน  ในการประเมินครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิทยา  สันติกุล  นายอำเภอเอราวัณได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและกล่าวยกย่องชื่นชมโรงเรียนในฐานะพ่อเมืองเอราวัณ  และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนระดับอนุบาล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยภาษากลาง ภาษาพื้นถิ่นอีสานที่น่าฟัง และภาษาอังกฤษ  การแสดงประกอบเพลงตำนานพญาช้าง  เด็ก ๆ นำชมผลงาน และชิมรสขนมหวานแบบไทย อาหารพื้นบ้าน รวมถึงนิทรรศการภายในอาคารอเนกประสงค์ ได้รับความประทับใจ    โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส่วนราชการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเอราวัณ โรงพยาบาลอำเภอเอราวัณ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นกำลังใจแก่โรงเรียนบ้านเอราวัณในครั้งนี้