สพม.39 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานสหวิทยาเขต และผู้แทนจากโรงเรียนประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39