สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย นำไปใช้ในชั้นเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๘ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน วิทยากรบรรยาย นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี มีวินัย สำนักในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต