สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่ง สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้กับโรงเรียน จำนวน ๒๔ โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบฯ โดยมี นางสาวอุมา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒