สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา

นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันที่ 11 พ.ย. 63 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา