สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม  จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน

การอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้ การใช้โปรแกรมงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  (My-Office)  นางสาวศากุน ศิริพานิช  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ/New DLTV นางธัญญารัตน์ พินาศภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ