โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สังกัด สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) จัดกิจกรรมตลาดนัดทักษะวิชาการ “ Walk Rally วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” ประจำปีการศึกษา 2563

นายมานพ จุลิวรรณลีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม  ตลาดนัดทักษะวิชาการ  “   Walk  Rally  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”  ประจำปีการศึกษา  2563  วันศุกร์ที่  30  ตุลาคม  2563    ณ  โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยาและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน  โดยประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นม.1  ปีการศึกษา  2563  การเล่นเกมส์ในบูทต่างๆ  การแสดงความสามารถของนักเรียน  กิจกรรมสร้างอาชีพและของที่ระลึก  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสืบสาน ต่อยอด และสร้างจิตสำนึกที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

รายงานข่าวโดย ประภาพร  แสงแก้ว
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา