สพป.กระบี่ ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

///////เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน  ไปดำเนินการลงคะแนนหาความสมัครใจ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางเตียว  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมเหนือ โดยมีนายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน  โดยได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549  ผลการลงคะแนนจะถือว่าสถานศึกษาสมัครใจที่จะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจมีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์ตามบัญชีรายชื่อของฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปรากฎว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ครบ 100%  และสมัครใจโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ทั้ง 2 ฝ่าย 100%

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบางเตียว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 69 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน มีนายบุญมี  เจริญพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน