ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบาย

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ห้องเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร “งานได้ผล คนมีความสุข” ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย/ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม