โรงเรียนจอมทอง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)

โรงเรียนจอมทอง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ) โดยมีคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ประธานกรรมการ
๒. นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการ
๓. นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการ
๔. นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการ
๕. นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งได้รับเมตตาจากท่านพระอมรเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร, นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทอง, ดร.ถาวร เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร และนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมทอง