สพม.34 อบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยความร่วมมือระหว่าง สสวท. : หลักสูตร Coding For Teacher : C4T- 4 ให้แก่ ข้าราชการครู สังกัด สพม. 34 จำนวน 29 คน, ข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 จำนวน 24 คน, ข้าราชการครู สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน, ข้าราชการครู สังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยนายสุเทพ ลิอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะด้านโค้ดดิ้ง ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้กับผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแบบมีขั้นตอนและมีเหตุผล สามารถปรับตัวและมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ กำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรม ศน.อรสา ดีทุ่ง