สพม.เขต 16 (สงขลา -สตูล ) ประชุมขับเคลื่อนการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “อุทยานธรณีสตูล” สู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล

นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้มอบหมายนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางณกัญญา แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานหลักสูตร ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “อุทยานธรณีสตูล”สู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชุมชนในจังหวัดสตูล รองรับการประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล เพื่อสร้างการรับรู้ และนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปปรับใช้ในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จัดขึ้น วันที่13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล