กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางลูกเสือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางลูกเสือ และตระหนัก ในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ สามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ จำนวน ๑๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) พร้อมได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย