สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมครูผู้ช่วยในสังกัดเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

17-18 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งภายใน 2 ปีย้อนหลัง จำนวน 115  คน  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  โดยให้ครูทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สู่เป้าหมายและนโยบายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1“เก่ง ดี มีทักษะ(ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ) มีสุขภาพดี” 4 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ภายใต้นโยบาย K Three must Be Learn และ กายภาพที่ดี สู่ คุณภาพที่ดีขึ้น และเสริมความรู้ ทักษะที่จะนำไปจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนรู้ Active Learn วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สุดท้ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้มีการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละเรื่อง ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และบุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1