สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Network : PLN ครั้งที่ 1/2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Network : PLN ครั้งที่ 1/2563 “การออกแบบและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านกระถุน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูแกนนำต้นแบบ โรงเรียนแกนนำขยายผลในการทำหน้าที่เป็น Mentor และเป็นโค้ช นวัตกรรมในพื้นที่ ผ่านการฝึกออกแบบและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการออกแบบแผนการเรียนรู้ และการวิพากษ์แผน หน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะให้กับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูโรงเรียนนำร่อง ให้มีความสามารถออกแบบแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างและการนำไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้ครูแกนนำต้นแบบ โรงเรียนแกนนำขยายผล นำเสนอบทเรียน / ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ หน่วย PBL และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 1 นำเสนอหน่วยเรียนรู้ PBL หน่วยใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเติมเต็มกับโรงเรียนเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ ทีม Mentor และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยมี นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรัตนา กิตติกร มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว