การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 8

ด้วย สพฐ.ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 8  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง