ศธ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ศธ. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน ได้จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งในส่วนกลางได้กําหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ และกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีพื้นที่การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ในเขตดุสิต และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม (ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ – ท่าน้ำเทเวศร์) วัดราชาธิวาส วัดดงมูลเหล็ก และคลองเทวดา ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง คือ คลองผดุงกรุงเกษม (ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ – เทเวศร์) และวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมฯ เป็น 2 สาย ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม (ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ – เทเวศร์) กรุงเทพมหานคร นำทีมโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สพฐ. เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในแม่น้ำ ลำคลอง และวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นำโดยคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สพฐ. เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบ