สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณเกี่ยวกับสาระที่ ๔ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนแกลงการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้คำสั่งแบบง่าย (Coding) และลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา (Algorithm) เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ซึ่งเกิดจากกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงและกระบวนการคิดการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานของนักเรียนทั้งในห้องเรียน ครอบครัว ชุมชน ของตนเองและสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๒๖ คน