สพป.เลย เขต ๒ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสะพุงปากปวนจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสะพุง   อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสะพุง-ปากปวน ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความรักความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาวังสะพุงโซน ๒  และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยประธานกล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายที่ได้เอาใจใส่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และรักการออกกำลังกาย มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาการแข่งขันโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง เปิดโอกาสให้เข้าร่วมทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย  ด้านกีฬา การเป็นผู้เล่นและเป็นผู้ชมที่ดีก่อนจะไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ  และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสะพุง-ปากปวน ครั้งนี้