ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก

ด้วย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2021 และ

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรุงเทพมหานครฯ ดำเนินโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กรุงเทพมหาคร  หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การประกวด GLOBE Student Reseach Competition (GLOBEC SRC) 2021และการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กรุงเทพมหานคร