เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อนุบาลพ่ิจิตร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 360 คน ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร