สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องในระบบ DMC

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง เพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2561 ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองและรับรองความถูกต้องของจำนวนนักเรียนจากข้อมูลในระบบ DMC ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2561 และรายงาน สพฐ.ทราบ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ต่อไป