ผอ.สพม.39 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท

ดร.อำนาจ บุญทรง ,นายทองสุข อยู่ศรี และดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39