สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเข้มการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1  …สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุม”การรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2561  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและสมบูรณ์และรายงานผลได้ทันตามกำหนดเวลาที่ สพฐ. กำหนด โดยมี นายวิเชียร เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบการรายงานผลฯ เข้าร่วมประชุมฯ