อุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพหลักร่วมประชุมทางไกลกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

12 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมทางไกลผ่าน Video Conference กับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดส่งสัญญาณ ณ ห้องประชุมหลงหลิน  สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์) พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยในภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขต 2  กำหนดให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียน Stand Alone จำนวน 19 และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์) จำนวน  3  โรงเรียน  คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ และโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพหลักได้ดำเนินการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนพร้อมรายงาน สพฐ.ต่อไป