สพม.34 นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร

วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปายวิทยาคาร และนางสาวณัฐาภรณ์ เปี้ยขัน
สุภาพร ยศบุญเรือง รายงาน