สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็ฯไปตามเงื่อนไขกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6,000,000 บาท