การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา

วันที่ 14  มกราคม 2564  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย จ.ส.อ.ประมวล  วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม ผู้อำนวยกรโรงเรียนนาบัววิทยา โดยประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน