การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

วันเสาร์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล    เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ซึ่งมีอัตราที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  ๑๒  อัตราโดยได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๓-๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ตามประกาศ สพป.เลย เขต ๒ ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน  ๔๑ ราย มีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน(ปรนัย) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์  โดยนายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการตามคุณสมบัติที่กำหนดและเหมาะสมกับตำแหน่ง  ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด