ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด และคณะครูรายงานข้อมูลการดำเนินงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่บ้านเด็กหญิงกวินธิดา จันทวี และ เด็กชายจักรินทร์ พรมแพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและคณะครู โดยเฉพาะครูขอให้ยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญ