ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1และบุคลากรตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันฯ Covid-19 ในโรงเรียน

19 มกราคม 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19  และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ในโรงเรียน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอยู่ในระดับสีเหลือง – สีส้ม หรือการเฝ้าระวัง จึงมอบหมายบุคลากร จำนวน 24 คณะ สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียน 70 โรงเรียนในแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั้งหมดที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 18  มกราคม 2564  ก่อนลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยม นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรผู้รับผิดชอบได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 6 ข้อของโรงเรียน ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนที่รับกา รตรวจเยี่ยมดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริมนม และการจัดการเรียนการสอนสู่เป้าหมายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี” รวมทั้งการดำเนินการของโรงเรียนตามนโยบาย “กายภาพที่ดี สู่ คุณภาพที่ดีขึ้น”