สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการติดตามเชิงประจักษ์ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เตรียมความพร้อมรับการติดตาม โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) จะสุ่มเลือกสถานศึกษาเข้ารับการติดตามตรวจสอบใน ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561///// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว